www.thaisowsk.com : ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย
 

คณะผู้สูงอายุ - เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 200 คน
ทำบุญ ปฎิบัติธรรม วันเข้าพรรษา ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมวังสวนกล้วยฯ
เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนทนาธรรม - ฝากข้อความได้ที่นี่