ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
วิทยาลัยพยาบาลนครพนม
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย บ้านนาล้อม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
นักศึกษาปี 1 จานวน 150 คน     นักศึกษาปี 2 จานวน 20 คน      อาจารย์ จานวน 4 คน
ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
www.bcnn.ac.th


lens plus saline solution
Http://www.free-counter-plus.com