อ่านประวัติ 

ทำบุญปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่
บ้านญาติธรรมพุทธวจน โยมนวล ในจังหวัดสกลนคร
เมื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘