www.thaisowsk.com : ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย

ท่านผู้การ ธนากร ได้สนทนาธรรม กับ
พระอาจารย์หงษ์ ตามสมควรแก่ธรรม
ในงาน เปิดธรรมที่ถูกปิด อุดรธานี
เมื่อ 10 มิถุนายน 2558

ค่ายกฤษณ์สิวะราได้นำพลทหารอบรมพุทธวจนะ
ทุกๆ เดือน ตลอดปี


ศาลาริมน้ำเอนกประสงค์ ที่รับอาคันตุกะ
ที่สนใจสนทนาธรรมพุทธวจน


ที่พิจารณาอาหาร ภิกขุ-สามเณร
กำลังฟังการอ่านพระสูตรพุทธวจนะ ก่อนฉันมีศรัทธาบวชศึกษาพุทธวจน คำสอนจากพระโอฐษ์ตามอริยวินัยกิจวัตรประจำวันของ ภิกขุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมฟังธรรม อ่านพระสูตร พุทธวจน จากภิกขุ ทุกๆ วัน
ก่อนพิจารณาอาหาร


งานประจำปีสวดมนต์ข้ามปี
วัดโพนธาราม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
นิมนต์พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส
ให้อานาปานสติเจริญสมาธิภาวนา พุทธวจน
เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๑ มกราคม ๒๕๕๘อบรมพุทธวจนอาเซี่ยนสองฝั่งโขง
(วังสวนกล้วย - แขวงสุวรรณเขต )
ณ วัดหนองเม็ก แขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว
หลักสูตร สองวัน สามคืน
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
บรรพชาเป็นสามเณร -อุปสมบทเป็นภิกขุ
ความเป็นสามเณรที่ถูกต้องตามอริยวินัย
ก่อนที่จะบวชเป็นภิกขุภิกขุสงฆ์ สามเณร จำพรรษาในอาวาสนี้
วังสวนกล้วย ปี ๒๕๕๘


น้ำตกบริเวณหน้าวัด
ช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ๗ ถึง เดือน ๑๑


*********************************************************************

 


ประกาศธรรมรัตนะ 5 ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านโคกสว่าง
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งานศพเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
โดย พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส
เมื่อ 27 กันยายน 2558


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ชวนน้องท่องพุทธวจน


 
 เทศบาลตำเลิงนกทา จังหวัดยโสธรจำนวน 200 คน
เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ญาติ โยม ทำบุญเข้าพรรษา
วังสวนกล้วยปี 2558

กลุ่มแม่บ้านเมตตาธรรมจังหวัดสกลนคร
ทำบุญวันเข้าพรรษา ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

การอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เมื่อ 1 มิถุนายน 2558

คณะผุ้บริหารและพนักงาน บ.ทีที แอนด์ ที จำกัด (สกลนคร )
ถวายสังฆทานและฟังธรรมพุทธวจน
เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ทำบุญปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่
บ้านญาติธรรมพุทธวจน โยมนวล ในจังหวัดสกลนคร
เมื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
พิธิปลงศพ โยมพี่สาว 73 ปี

พระครูสุวรรณศีลวงศ์
(พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส)

พร้อม คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา
วังสวนกล้วย ได้สาธยายธรรมให้โยมพี่ฟังทุกๆ วัน
ขณะที่ยังป่วยอยู่ ก็เกิดอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์
วันที่สอง คือที่ใบหน้าของโยมพี่ จะมีความผ่องใสเต็มใบหน้า
ใครที่มาเยี่ยมเยียนแต่ละวัน ก็ว่าแปลก ทำไมที่ใบหน้า
มีความผ่องใส สดใส ตลอดจนถึงวันดับจิต
แม้ประมาณ 12 วันนั้น ไม่ได้รับประทานอาหารเลย
จนดับจิตไป ตามที่ท่านได้เห็นภาพนี้
และในงานศพ ได้มีการบรรยายธรรมพุทธวจนะ
ในงานเผาศพ ตามที่เห็นภาพ ในงานเผาศพ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557


 

 


สนทนาธรรม - ฝากข้อความได้ที่นี่